Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar Kapsamına Alındı 26/09/2011 tarih ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (6… 

 

 

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar Kapsamına Alındı

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar Kapsamına Alındı

26/09/2011 tarih ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (660 sayılı KHK)’nın 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği (BDY)’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine göre Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK); halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.

BDY’nin 28’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre KAYİK’ler nezdinde yapılacak denetimler için denetim ekibinde görevlendirilecek sorumlu denetçilerin; 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az üç yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanıyla mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olması gerekmektedir. Yine BDY’nin 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, KAYİK’lerin denetimi yalnızca KAYİK dahil bağımsız denetim kuruluşları tarafından üstlenilebilir.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının finans sektörü içindeki artan önemi dikkate alınmış ve bu doğrultuda söz konusu kuruluşların KAYİK kapsamına alınması hususu değerlendirilmiştir. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının KAYİK kapsamına alınmasıyla BDY’nin yukarıda yer verilen hükümleri söz konusu kuruluşlar için de geçerli olacak; diğer bir ifadeyle ödeme ve elektronik para kuruluşlarının finansal tablolarının bağımsız denetimi sadece KAYİK dahil bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilecektir. Bu yönde bir karar alınması halinde kararın, söz konusu kuruluşların bağımsız denetimindeki etkinliğin artmasına ve sağlıklı bir finansal yapı sürdürmelerine olumlu katkı yapacağı beklendiğinden 660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve BDY’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan yetkiye istinaden, 27/06/2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin düzenleme ve denetimine tabi olan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının KAYİK kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

Kaynak: KGK