Maktu Harç Tutarları Artırıldı.Bu Karar ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi
harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan
tüm maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen
hadler dâhil) %50 oranında artırılmıştır. Tapu harçlarında olduğu gibi nispi olarak
hesaplanan harçlarda ise bir değişiklik yapılmamıştır.
Ayrıca anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon
kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 6.091,30
TL’den 20.000 TL’ye artırılmıştır. SİRKÜLER 2023-79 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.