5/4/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar
Sayısı: 7028)” yayımlandı.
Bu Karar ile afet bölgesi kabul edilen ve aşağıda EK-2’de yer alan ilçelerde yapılan
yatırımların, en yüksek bölgesel teşviklerin sağlandığı 6 ncı bölge desteklerinden
yararlanabilmesine imkan sağlanmaktadır.
1) 6 ncı Bölge Destekleri
2012/3305 Sayılı Karar kapsamında, 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için
aşağıdaki destekler verilebilmektedir:
a) Gümrük vergisi muafiyeti,
b) KDV istisnası,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
d) Yatırım yeri tahsisi,
e) Faiz veya kâr payı desteği,
f) Gelir vergisi stopajı desteği,
g) Sigorta primi desteği. SİRKÜLER 2023-50 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.