Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen 7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12 Mart 2023
tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
7740 Sayılı Kanun’da özetle;
 Vergi affı düzenlemesine;
o Kesinleşmiş alacaklara
o Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara
o İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere
o Matrah artırımına
o İşletme kayıtlarının düzeltilmesine
 Kurumlara istisna ve indirim tutarları üzerinden ek vergi getirilmesine,
 Depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki mükellefler için yapılan bazı
düzenlemelere,
 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında, teşvik kapsamında
çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen %75’e kadar artırma
yetkisinin %100’e çıkarılmasına,
 Şirket birleşme ve devirlerinin desteklenmesi amacıyla iştirak hissesi alımı nedeniyle
yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkân tanınmasına,
 Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası tutarının
artırılmasına,
 Boru hatları veya elektrik telleri ile taşman ve sürekli akış hâlinde olan malların
ithaline ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer
vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar ödenen katma değer vergisinin,
ithalatın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilmesine
ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. SİRKÜLER 2023-40 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.