14/1/2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 545 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile münferit ithalatçılardan 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve
tescile tabi binek otomobillerinin ithalatını yapanlar, bunların bayileri ve bayileriyle bayilik
sözleşmesi bulanan gerçek veya tüzel kişilerin, bu araçların ÖTV uygulanmadan ithalini ve
satmak üzere teslimini yapabilmeleri için 30 milyon TL (2023 yılı için 66 milyon TL) teminat
vermeleri öngörülmüştür. SİRKÜLER 2023-18 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.