2023 Rekabetin Korunması Kanunu 16 ncı Maddesi Birinci Fıkrası İPC 27 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32056 Rekabet Kurumundan: MADDE 1- (1) 7/… 

 

 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)

 

2023 Rekabetin Korunması Kanunu 16 ncı Maddesi Birinci Fıkrası İPC

27 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32056

Rekabet Kurumundan:

MADDE 1- (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)nde tespit edilen 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olan %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) artış esas alınarak, 1/1/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 105.688 TL (yüzbeşbinaltıyüzseksensekizlira) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.