KVDK Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrası Süre Uzatımı 21 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32050 Karar Sayısı: 6583 3065 sayılı Katma Değer…

 

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583)

KVDK Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrası Süre Uzatımı

21 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32050

Karar Sayısı: 6583

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan sürenin 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

20 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Geçici Madde 39- (Ek: 21/3/2018-7103/31 md.)

17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. (31/12/2022 Tarihi 31/12/2024 Olarak Değiştirilmiştir.)