9/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de 7420 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
yayımlandı.
Kanun ile;
 Sermaye azaltımında vergileme kanun maddesi olarak düzenlenmekte,
 Kur Korumalı Mevduat dönüşüm süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmakta,
 Küçük alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını “değersiz alacak”
kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkanı getirilmekte,
 Çalışanlara nakit olarak verilen yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı gelir
vergisinden müstesna tutulmakta,
 Çalışanlara 1.000 Türk Lirasına kadar yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri
ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmekte,
 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara
yapılan ücret ödemeleri gelir vergisi istisnası kapsamına alınmakta,
 Meskenlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde teşvik sınırı
50 kW’a çıkarılmakta,
 Bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulama süresi 31/12/2027 tarihine kadar
uzatılmakta,
 Turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranları yeniden
düzenlenmektedir. SİRKÜLER 2022-122 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.