Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri
No: 321) Yayımlandı.

Tebliğ ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi
ve özel sektör işyerlerinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin
kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilmesine ilişkin düzenlemeler
yapılmıştır. SİRKÜLER 2022-119 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.