23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 541 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile 529 Sıra No.lu Genel Tebliğin dayanak bölümündeki Vergi Usul
Kanununun birinci fıkrasının (4) numaralı bendine yapılan atıf (9) numaralı bent olarak
değiştirilmiştir.
Söz konusu tebliğ değişikliği 01.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu tarihten
itibaren olmak üzere, gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine
getirmeyen veya eksik yerine getirenlere, Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 nci maddesi
birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı
uygulanacaktır.SİRKÜLER 2022-109 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.