e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru Bilindiği üzere “sevk irsaliyesi” belgesinin elektronik ortamda elektronik belge..

 

 

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere “sevk irsaliyesi” belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar 17/12/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenmiş, mezkur Tebliği yürürlükten kaldıran ve e-Belge uygulamalarına yönelik Tebliğ düzenlemelerini birleştiren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) IV.3 üncü bölümünde e-İrsaliye uygulamasına ilişkin düzenlemeler güncellenmiş olup mezkur Tebliğin VIII. Diğer Hususlar başlıklı bölümünde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, söz konusu Tebliğde belirtilen e-Belgelerin düzenlenmesi ve alıcılarına iletilmesi hususlarında, faaliyetlerin niteliği, yapılma şekli gibi diğer ayırt edici unsurları da dikkate alarak özel izin vermeye veya bu durumları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan ilgili e-Belgelere ait uygulama veya teknik kılavuzlarda açıklama yaparak düzenlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Uygulama kapsamında özellik arz eden hususları açıklığa kavuşturmak üzere e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu hazırlanarak ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Kılavuzun “13 E-İrsaliye Düzenlenme Süresi” başlıklı maddesinde, “e-İrsaliye belgesinin malın fiili sevk zamanından önce düzenlenmesi ve Başkanlık Sistemlerine iletilmesi zorunlu olup bununla birlikte uygulamadan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanılması halinde ise Başkanlık sistemlerine iletilmek üzere özel entegratör kuruluşların bilgi sistemlerine iletilmesi fiili sevkiyatın başlatılması açısından yeterlidir. Özel entegratör kuruluşların bu durumda kendilerine iletilen e-İrsaliye belgelerinin imzalama ve Başkanlık bilgi işlem sistemlerine iletimini, kendilerine iletim zamanından itibaren azami 15 dakika içinde gerçekleştirmeleri zorunludur.” açıklamasına yer verilmiştir.

Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, e-İrsaliye kullanan mükellef sayısı ile düzenlenen e-İrsaliye sayısının son birkaç yılda hızlı bir şekilde artmasına bağlı olarak söz konusu düzenlemenin bazı durumlarda mal sevkiyatında gecikmelere sebep olabildiği anlaşılmış olup, Başkanlığımızca bu duruma ilişkin olarak teknik çalışmaların yapılmasına başlanmıştır.

Bununla birlikte, herhangi bir şekilde mal sevkiyatında sorun meydana gelmemesi bakımından İrsaliye Uygulama Kılavuzunun “13 E-İrsaliye Düzenlenme Süresi” başlıklı bölümüne 7/9/2022 ila 31/3/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) uygulanmak üzere bir fıkra eklenmiş olup, Kılavuzun söz konusu bölümünün güncel haline aşağıda yer verilmiştir.

“13 E-İrsaliye Düzenlenme Süresi

e-İrsaliye belgesinin malın fiili sevk zamanından önce düzenlenmesi ve Başkanlık Sistemlerine iletilmesi zorunlu olup bununla birlikte uygulamadan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanılması halinde ise Başkanlık sistemlerine iletilmek üzere özel entegratör kuruluşların bilgi sistemlerine iletilmesi fiili sevkiyatın başlatılması açısından yeterlidir. Özel entegratör kuruluşların bu durumda kendilerine iletilen e-İrsaliye belgelerinin imzalama ve Başkanlık bilgi işlem sistemlerine iletimini, kendilerine iletim zamanından itibaren azami 15 dakika içinde gerçekleştirmeleri zorunludur.

7/9/2022 ila 31/3/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) e-İrsaliye uygulamasından yararlanma yöntemine bağlı olarak aşağıda açıklanan koşullara uygun olarak e-İrsaliye düzenlenmesi söz konusu olabilecektir.

a) e-İrsaliye uygulamasını GİB Portal Yöntemi veya Doğrudan Entegrasyon Yöntemi ile kullanan mükellefler tarafından düzenlenen e-İrsaliyenin, “1000-Zarf Kuyruğa Eklendi” veya “1100-Zarf İşleniyor” durum kodlarını alması halinde de fiili sevkiyat başlatılabilir. Ancak, ilgili birimlerce talep edildiği takdirde sevkiyata ilişkin tevsik yükümlülüğü e-İrsaliyeyi düzenleyene aittir.

b) e-İrsaliye uygulamasından özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanılması halinde ise e-İrsaliyenin, malın fiili sevk zamanından önce Başkanlık sistemlerine iletilmek üzere özel entegratör kuruluşların bilgi sistemlerine iletilmesi fiili sevkiyatın başlatılması açısından yeterlidir. Ancak bu kapsamda düzenlenen e-İrsaliyenin şema, şematron ve imza kontrollerinin özel entegratörler tarafından eksiksiz bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir.”

Duyurulur.

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu (V 1.2) ulaşmak için tıklayınız