7352 sayılı Kanunun 2. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14. maddeyle, kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, Türk lirasına mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 11/2/2022 tarihli ve 31747 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.

SİRKÜLER 2022-29

DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.