Bu madde kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-88060521-206.99-38078193

Tarih: 05.01.2022

Konu: 4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi

GENEL YAZI

18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

26 ncı maddesinde;

“Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler. ”

29 uncu maddesinde;

“Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu madde kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler. ”

36 ncı maddesinde;

“Bu Yönetmeliğin;

(…)

d) 19 uncu maddesi, 26 ncı maddesinin (a) bendi ve 29 uncu maddesi 1/1/2022 tarihinde, yürürlüğe girer. ”

(…)

hükümleri yer almaktadır.

İlgili Yönetmelik değişikliği ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 01.01.2022 tarihinden itibaren Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemelerine imkan tanınmıştır.

Dönemsel prim ödemelerinde Ocak ve Temmuz aylarının son günü resmi tatile rastlaması hâlinde, resmi tatili izleyen ilk iş günü son ödeme tarihi olarak kabul edilecektir.

1-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin (4) Numaralı Alt Bendi Kapsamındaki Sigortalılar

1.1. Prim Yönüyle Yapılacak İşlemler

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2022/Ocak ayından itibaren Ocak-Haziran dönemi primleri Temmuz ayı sonuna kadar, Temmuz-Aralık dönemi primleri de takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenebilecektir.

Bu bağlamda, bu kapsamdaki sigortalıların örneğin 2022/Ocak-Haziran ayı primlerinin son ödeme tarihi 01.08.2022 (31.07.2022 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden), 2022/Temmuz-Aralık ayı primlerinin son ödeme tarihi 31.01.2023 olacak ve takip eden yıllarda da primlerin son ödeme tarihleri bu şekilde oluşturulacaktır.

Yeni dönemsel prim sisteminde sigortalılarımız primlerini aşağıda belirtildiği şekilde ödeyebileceklerdir.

Örnek 1- A sigortalısı 15.03.2022 tarihinde;

– 4B Bağkur Cari Prim Tahsilatı sorgusu ile sadece 2022/Şubat ayı prim borcunu,

– 4B Bağkur Geçmiş Dönem Prim Tahsilatı sorgusu ile 2022/Ocak ayı ve öncesi prim borcunu,

– 4B Bağkur İçinde Bulunulan Ay Tahsilatı sorgusu ile sadece 2022/Mart ayı prim borcunu, ödeyebilecektir.

Örnek 2- A sigortalısı 15.07.2022 tarihinde;

– 4B Bağkur Cari Prim Tahsilatı sorgusu ile sadece 2022/Haziran ayı prim borcunu,

– 4B Bağkur Geçmiş Dönem Prim Tahsilatı sorgusu ile 2022/Mayıs ayı ve öncesi prim borcunu,

– 4B Bağkur İçinde Bulunulan Ay Tahsilatı sorgusu ile sadece 2022/Temmuz ayı prim borcunu,

– 4B Bağkur Tarım İçin Dönemsel Tahsilatı sorgusu ile 2022/Ocak-Haziran dönemi prim borcunu, ödeyebilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların her ay 4B Bağkur Cari Prim Tahsilatı, 4B Bağkur Geçmiş Dönem Prim Tahsilatı ve 4B Bağkur İçinde Bulunulan Ay Tahsilatı sorguları ile, Ocak ve Temmuz aylarında söz konusu sorgulara ek 4B Bağkur Tarım İçin Dönemsel Tahsilatı sorgusu aktif olacaktır.

Bağkur Tarım İçin Dönemsel Tahsilatı sorgusu dışındaki sorgular 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki 4/b sigortalıları (zorunlu ve isteğe bağlı) için de yukarıda belirtildiği şekilde çalışacaktır.

Tamamı İçin Tıklayınız