Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri VUK Geçici 31’inci Madde Uyarınca Aralık Ayında Yapılan… 

 

 

Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri

Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri

VUK Geçici 31’inci Madde Uyarınca Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine eklenen fıkra kapsamında; tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri ve bunların amortismanlarını 31.12.2021 tarihine kadar söz konusu fıkra hükümleri dâhilinde yeniden değerleyebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak 16.07.2021 tarihli ve 31543 Sayılı Resmi Gazetede 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1) yayınlanmış ve ayrıca konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ BROŞÜRÜ (2) yayınlanmıştır.

Mezkur 530 Sıra No.lu Tebliğin, “Yeniden değerleme yapılabilecek süre” başlıklı 8 inci maddesinin (1) ve (2) inci fıkralarında; yeniden değerleme işleminin yapılabileceği son süre ile yeniden değerleme nedeniyle beyan edilecek % 2 oranındaki verginin beyan ve ödeme süreleri hakkında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

MADDE 8 – (1) Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

(2) Bahse konu uygulamadan yararlanılması için, söz konusu tarihe kadar yeniden değerleme işleminin yapılması ve değer artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmesi zorunludur.”

Ayrıca Genel Tebliğin “Değer artışının vergilendirilmesi” başlıklı 11 inci maddesinde yer verilen 1 numaralı Örnek’te de yapılan yeniden değerleme sonrasında değer artışı üzerinden %2 oranında hesaplanan verginin kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar beyan edilip, aynı sürede verginin ilk taksitinin, diğer ikinci ve üçüncü taksitlerinin de izleyen 2 şer aylık dönemin son günleri sonuna kadar ödenebileceği açıkça belirtilmiştir. Aynı yöndeki açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Rehberin “12. Verginin Beyanı ve Ödemesi Nasıldır?” başlıklı bölümünde “Hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.” şeklinde yapılmıştır.

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde; 7326 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine eklenen fıkra kapsamında yapılacak yeniden değerleme işlemleri ile ilgili olarak;

a) Yeniden değerleme işleminin en geç 31.12.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılmasının mümkün olduğu,

b) Yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son gününe kadar hesaplanan verginin beyan edilmesinin mümkün olduğu bu çerçevede Aralık 2021 ayı içinde yapılan yeniden değerleme işlemine ait verginin 31.01.2022 günü sonuna kadar beyan süresinin bulunduğu,

c) Beyan edilen verginin ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen ikinci ve üçüncü taksitlerinin ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere ödenmesinin mümkün bulunduğu bu çerçevede Aralık 2021 ayı içinde yapılan yeniden değerleme işlemine ait verginin ilk taksitinin 31.01.2022 tarihine, ikinci taksitinin 31.03.2022 tarihine, üçüncü taksitinin ise 31.05.2022 tarihine kadar ödenmesi için ödeme süresinin bulunduğu,

anlaşılmaktadır.

Önemle Duyurulur.

(1) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530)
(2) Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerleme Broşürü

Kaynak: TÜRMOB