Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK Bildirimi ve Kayıt Altına Alınması ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzd…

 

 

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK Bildirimi ve Kayıt Altına Alınması

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK Bildirimi ve Kayıt Altına Alınması

ÖNSÖZ

Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel önceliği oldu ve olmaya devam edecektir. Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgiye en doğru ve en sağlıklı bir biçimde ulaşmaları için eğitim faaliyetleri, yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleridir.

Meslektaşlarımıza yardımcı olmak mali konularda aydınlatıcı bilgi aktarmak ve tartışmalı konulara dikkat çekmek amacıyla, Mesleki Mevzuatı İzleme Kurulu tarafından hazırlanan, Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerinin on birincisini sizlerin istifadesine sunuyoruz. Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerini hazırlayan Meslek Mevzuatı İzleme Kurulumuza teşekkür ederiz.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi Ve Kayıt Altına Alınması’nı konu alan bu Sirkülerimiz, uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla konu açıklamaları, ilgili maddeler, kararlar, uygulamaya örnekleri değerlendirilerek hazırlanmıştır. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi Ve Kayıt Altına Alınması Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerimizin meslektaşlarımıza faydalı olmasını diliyoruz.

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

GİRİŞ

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay senetlerinin düzenleyen maddelerinde değişiklikler yapılarak anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi zorunlu kılınıştır.

Ülkemizin makro ekonomik politikaları ve diğer gelişmeler sermayenin tabana yayılması isteğini doğurmuştur. Şirketlerin halka arz yoluyla sermaye yapılarını güçlendirme arzusu olmasına rağmen borsaya kota olmuş şirket sayısı yedi yüze yaklaşmıştır. Pandemi döneminde özellikle 2020 ve 2021 yoğun bir halka arz süreci yaşanmasına rağmen binli rakamlarla ifade edilecek sayılara ulaşmamıştır. Borsaya kote edilmemiş şirketlerin sermaye yapıları ve diğer parametrelerle kayıt altına alınma ve denetim parametreleri çok sık tartışılmıştır. Ekonomik yaşamın ihtiyacı ve küresel gelişmelerle birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Şubat.2011’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu bu istem üzerine kurulmuş ve bu doğrultuda hazırlanmış olmasına rağmen istenilen amaca ulaşılma çalışmaları ve tartışmalar devam etmektedir. Covid 19 salgını ile birlikte digitalleşmenin önemi artmış ve ekonomik yaşamda hızla etkinliği artarak devam etmiştir.

Ülkemizde yüzellibir bine yakın Anonim Şirket’den tamamını yakından ilgilendiren ve 7262 sayılı Kanunla getirilen yenilikler konusundaki Ticaret Bakanlığı Tebliği 06 Nisan 2021 Tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ düzenlemesine göre BİST’e kote edilmemiş Anonim Şirketlerin de hamiline yazılı payları itibariyle 31.12.2021’e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi ve kayıt edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Kanun çerçevesinde 01.01.2022 tarihi itibariyle, hamiline yazılı pay senedi sahipleri, pay sahipliğinden doğan haklarını ancak pay sahipliğinin MKK’ya bildirilmiş olması kaydıyla şirkete karşı kullanabileceklerdir.

Bunun için hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin 31.12.2021 tarihine kadar ellerindeki senetlerle birlikte şirket yönetim kuruluna başvurmaları gerekmektedir. Burada pay sahibine yüklenen sorumluluk bu bildirimin yapılması ile sona ermektedir.

Pay sahibince yapılan bu başvuru üzerine şirketlerin yönetim kurullarının başvuru tarihinden itibaren 5 gün içerisinde gerekli kontrolleri de yaparak şirketin hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplerini ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı yasa kapsamında mevcut durumda TTK’nın ilgili maddesi (md.486) uyarınca, anonim şirket yönetim kurulları, pay bedellerinin tamamen ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde hamiline yazılı pay senedi basımına ilişkin karar alıp bu kararı tescil ve ilan ettirerek basılı hisse senetlerini ortaklara dağıtmaları gerekmektedir.

01.04.2021 tarihi itibariyle bu kapsamda bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerinin, ortaklara teslim edilmeden önce, hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile sahip oldukları paylara ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirilmesi yükümlülüğü de getirilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB