Bu kapsamda, Borsa’da faaliyet gösteren kıymetli madenler aracı kuruluşlarının daha kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla kuruluş şartlarında, sermaye yapılarında, kurucuları ile yöneticilerinin taşıması gereken niteliklerde, kurumsal yönetimlerinde, raporlama yükümlülükleri ile diğer bazı yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmiştir.

 

Bilindiği üzere, 21.02.2021 tarihli 31402 sayılı Resmi Gazete’de “Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Borsa’da faaliyet gösteren kıymetli madenler aracı kuruluşlarının daha kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla kuruluş şartlarında, sermaye yapılarında, kurucuları ile yöneticilerinin taşıması gereken niteliklerde, kurumsal yönetimlerinde, raporlama yükümlülükleri ile diğer bazı yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmiştir.

Bu çerçevede, bankalar haricindeki kıymetli maden aracı kuruluşlarının değişiklikten önce 500 bin TL’den az olamayacağı öngörülen asgari ödenmiş sermaye tutarı da 8 milyon TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu değişikliklerle kıymetli madenler aracı kuruluşlarının daha kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi, uluslararası hukuka uyumlarının sağlanması, mali alt yapı ve güvenilirliklerinin arttırılması, daha denetlenebilir ve düzenli bir sistemin kurulması amaçlanmış ve yeni sisteme intibak için geçiş hükümleri öngörülmüştür.

Anılan Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları, durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 9 uncu maddenin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kıymetli madenler aracı kuruluşlarına, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda, öncelikle bankalar haricindeki 21.02.2021 tarihi itibarıyla Bakanlıkça faaliyet izni verilerek faaliyette bulunan kıymetli maden aracı kuruluşlarının Yönetmelik hükümlerine uyum amacıyla esas sözleşmelerinde değişiklik yapmaları gerekebilecek olup, söz konusu değişiklik için Ticaret Bakanlığına başvurulmadan önce Bakanlığımızın uygun görüşünün alınması gerekmektedir.

Esas sözleşme değişiklik izini müteakip, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının 1/7/2021 tarihine kadar bahse konu sermaye yükümlülükleri ile Yönetmelikte öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri ve faaliyet izni almak üzere Bakanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde tamamlanamayan sermaye yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen talep edilmesi halinde en fazla 90 günlük ek süre verilmesi mümkün olup ek sürenin sona ermesinden itibaren başkaca bir uyarıya gerek kalmaksızın Bakanlıkça verilen faaliyet izni iptal edilecektir. Sermaye yükümlülüğü haricinde kalan yükümlülüklerin sağlanması için ek süre verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu yükümlülüklerin tamamlanması için 1/7/2021 tarihi son tarih olup, bu tarih itibarıyla başvuru yapmamış veya başvuru yapmış olsa bile bu yükümlülüklerini tamamlamamış veya gerekli şartları sağlayamayan kuruluşların faaliyet izinleri iptal edilecektir.

Bakanlığımıza yapılacak faaliyet izni başvurularına ekte yer alan listede belirtilen belgeler ile Bakanlığımızca başvuru sürecinde talep edilecek diğer belgelerin eklenmesi zorunludur. Söz konusu belgeler eklenmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Tamamı İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız

Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları Hakkında Duyuru (2021/KM-1)