Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 18) 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 9/4… 

 

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 18)

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 18)

26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31407

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 1 inci maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak, “Maliye Bakanlığı’nın” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.1 inci maddesinin beşinci paragrafına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı paragrafın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamda riskli olarak değerlendirilen işlemlerde yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamaz.”

“Aklama veya terörün finansmanı şüphesinin söz konusu olduğu durumlarda ise basitleştirilmiş tedbir uygulanmaz ve konu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.3 üncü maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Yukarıdaki hükümler, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri için de uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan “üçbin” ibaresi “beş bin” olarak, “yedibinbeşyüz” ibaresi “on iki bin beş yüz” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin son paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Söz konusu tedbirler işveren grup emeklilik sözleşmelerinin yanı sıra açılan gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleri için de uygulanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.2.8 inci maddesinin birinci paragrafında yer alan “, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na” ibaresi “veya yüzde elliyi aşan çoğunluk hissesine sahip ortağının, hisseleri Borsa İstanbul Anonim Şirketine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.2.9 uncu maddesinin birinci paragrafında yer alan “üçyüz” ibaresi “beş yüz” olarak, “yediyüzelli” ibareleri “bin iki yüz elli” olarak değiştirilmiş ve “aşmayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.2.10 uncu maddesinin birinci paragrafında yer alan “banka hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kredi kartı hesabı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.2.11 inci maddesinin birinci paragrafında yer alan “üçyüz” ibareleri “beş yüz” olarak, “yediyüzelli” ibareleri “bin iki yüz elli” olarak, “ve sadece” ibaresi “, fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
9/4/2008 26842
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 2/1/2010 27450
2- 11/6/2014 29027
3- 18/3/2016 29657
4- 2/2/2017 29967
5- 7/12/2017 30263