T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-99779835-202.99-20404225 Tarih: 16.02.2021 Konu : Ek-9 Kapsamındaki E…

 

 

SGK Genel Yazı – Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-99779835-202.99-20404225

Tarih: 16.02.2021

Konu : Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 05/3/2018 tarih 2019/6 sayılı Genelge ile uygulaması düzenlenen konut kapıcılığı/apartman yönetimi işyerleri 01/03/2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır.

İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle işyeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen apartman yönetimlerinin internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış ve konuya ilişkin hususlar 24/12/2020 tarihli 16693018 sayılı Genel Yazı ile açıklanmıştır.

Bu defa, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle işyeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyenlerin internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış bulunmaktadır.

30/4/2021 itibarıyla Entegre Tescil üzerinden yapılmakta olan Ek-9 10 günden fazla işveren ve sigortalı tescil işlemleri yeni işveren tesciline kapatılacak olup, daha önce Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde tescili bulunan işverenlere ilişkin işlemler ikinci bir duyuruya kadar yine entegre tescil ve MOSİP üzerinden yapılmaya devam edilecektir.

Buna göre;

1- İşyeri tescil işlemleri gerçek kişi işyeri menüsünden yapılacaktır.

2- Apartman yönetimi tescillerinde olduğu gibi tescilin ilk aşamasında işverenden kolay işverenlik kapsamında ev hizmeti olup olmadığı bilgisi istenilecek olup, kolay işverenliğe geçen işyerlerinin tekrar eski sisteme dönmesi mümkün olmayacaktır.

3- Bu tescil tipinde geriye yönelik tescil yapılabilecek olup, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir.

4- Bu kapsamdaki işyerlerinin NACE kodu sadece “9700.10- Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” olarak seçilebilecektir.

5- Kolay işverenlik kapsamına geçmiş ev hizmetleri işyerleri nevi değişikliği, devir, katılım, birleşme yapamayacaklar, nakil ve intikal yapabileceklerdir. Bu işyerleri için mahiyet kodu değişikliği, defter tipi değişikliği, tescil türü devamlı/geçici değişikliği yapılamayacaktır.

6- Ev hizmetleri kapsamında işverenler işyeri tescil sırasında kolay işverenliğe geçişi otomatik yapabilecekleri gibi gerçek kişi işyeri dosyası tescil edip (“9700.10 – Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” NACE kodu ile) daha sonra kolay işverenliğe geçiş de yapabileceklerdir.

7-Kolay işverenliğe geçen işveren tarafından ay içinde 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalıştırılacak sigortalıların sigortalı giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri e-Sigorta yoluyla işverenler tarafından verilecektir. Sigortalı işe giriş bildirgelerinde “Sigorta Kolu” olarak yalnızca “8-Sosyal Güvenlik Destek Primi” ve “29-Ek 9 10 Günden Fazla Uzun Vade” sigortalılık kodu seçilecektir.

8- Kolay işverenlik kapsamındaki ev hizmeti işyerlerine aracı girişi yapılamayacaktır.

9- İşyeri tescil ve işveren intra işyeri görüntüleme bölümlerine işyerinin kolay işverenlik kapsamında olup olmadığı ve kolay işverenlik kapsamında ise geçiş tarihi görüntülenebilecektir.

10- Programların işletime alınması ile birlikte Entegre Tescil vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olan işveren tescilleri ilk tescillere kapatılacak ve kullanıcılar e-Devlet işyeri tescil sistemine yönlendirilecektir.

11- Kolay işverenlik kapsamında ev hizmetlerinde çalışacak sigortalıların işe giriş bildirgelerinde işveren ile sigortalının akrabalık ve adres kontrolleri yapılmaya devam edilecektir (yabancı uyruklu sigortalılar hariç).

12- Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir. Beyana göre otomatik tahakkuk işlemi tescilin onaylandığı ve işyeri sicil numarasının üretildiği ay ve sonrası için oluşturulacaktır.

13- İşverenler bu kapsamdaki sigortalılar için 10 günden az beyan girişi yapamayacaklardır.

14- İşverenler bu kapsamdaki yabancı uyruklu sigortalılar için 30 günden az beyan girişi yapamayacaklardır.

15- İdari Para Cezaları yönüyle;

-İşyeri tescili aşamasında Ek-9 Ev Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçişinin EVET olarak işaretlenmesi halinde işyeri tescil ve işe giriş bildirimlerinin yasal süre içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre değerlendirilecektir. Buna göre işyeri ve sigortalı bildirimleri çalışmanın başladığı ayın son gününe kadar yapılabilecektir.

-Gerçek kişi işyeri olarak 9700 NACE koduyla tescil yapılıp daha sonra Ek-9 Ev Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçen işyerlerinin kolay işverenliğe geçtiği ay ve sonrası için işe giriş bildirimlerinin yasal süre içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre değerlendirilecektir. Buna göre sigortalı bildirimleri çalışmanın başladığı ayın son gününe kadar yapılabilecektir.

Kolay işverenlik kapsamında işverenlerce 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetleri işyeri tescilinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yapılacak işlem basamakları ve kullanma kılavuzu ekte gönderilmiş olup, internet işyeri tescil ekranlarında da kullanıcıların erişimine açılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Ek: Kullanma kılavuzu (9 sayfa)