SGK Kamu İşverenleri İçin Duyuru 5510 sayılı Kanununun 82 nci maddesinde; “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tut…

 

 

SGK Kamu İşverenleri İçin Duyuru

SGK Kamu İşverenleri İçin Duyuru

5510 sayılı Kanununun 82 nci maddesinde; “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.”

Hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamında sigortalı olan sözleşmeli personellerin 2021 Ocak ayından itibaren belirtilen hükümler doğrultusunda Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 1.1.2021-31.12.2021 dönemi için prime esas kazanç tutarı alt sınırı günlük 119,25 TL olmak üzere, aylık 3.577,50 TL olarak belirlenmiştir. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamında sigortalıların aldıkları ücret, tespit edilen asgari ücretin çok üzerinde olmasına karşılık, bu kapsamdaki bazı sigortalıların prime esas kazançları asgari ücretin altına kalmıştır. Bu nedenle bazı işverenlerimiz bu kapsamdaki sigortalıları Kurumumuza bildirememiştir.

Bu doğrultuda 657 sayılı Kanunun 4-B statüsünde istihdam edilen ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalıların 15.12.2020-14.1.2021 dönemine (2020/Aralık ayı) tekabül eden ve Kuruma bildirilemeyen hizmetlerinin işverenleri tarafından 1.3.2021 tarihine kadar aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmesi halinde yasal süresi içinde bildirilmiş ve bu bildirge ve beyannameden kaynaklanan sigorta prim tahakkuklarının ise 31.3.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş sayılacaktır.