Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 3462 30 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31380 Karar Sayısı: 3462 Ekli “Pazara Girişte Dijital…

 

 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462)

 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 3462

30 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31380

Karar Sayısı: 3462

Ekli “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 26/5/2020 tarihli ve 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş, mevcut (g) bendi (ğ) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“g) Sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti: UR-GE projesinde yer alan şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,”

“h) Toplu üyelik: Şirketlerin üyesi oldukları işbirliği kuruluşları aracılığıyla e-ticaret sitelerine üye olduğu ve üyelik bedelinin işbirliği kuruluşu tarafından karşılandığı üyelik türünü,

ı) UR-GE projesi: İşbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,”

MADDE 2– Aynı Karara 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti

MADDE 5/A- (1) UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti düzenlenebilir.

(2) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşunca UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet sanal yurtdışı pazarlama faaliyetine ilişkin genelgede belirtilen giderler %75 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.”

MADDE 3– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından verilen e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği kapsamında, işbirliği kuruluşlarınca e-ticaret sitesine ödemesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen ancak ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde destek ödeme müracaatı gerçekleştirilemeyen e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin destek müracaatları; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi halinde değerlendirmeye alınır.”

MADDE 4– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.