7326 Sayılı Kanun Uzatılan Başvuru Bildirim-Beyan-Ödeme Süreleri 27/08/2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı… 

 

 

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında GİB Yazısı

7326 Sayılı Kanun Uzatılan Başvuru Bildirim-Beyan-Ödeme Süreleri

ÖZET:

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” konulu 01/09/2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının uzatılan başvuru, bildirim ve ödeme sürelerinin uygulanması ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.

Yazıda; 7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/8/2021 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme sürelerinin 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatılmış olduğu belirtilerek aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/8/2021 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresinin de 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Ancak Kanun’un 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda, Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 30/09/2021 tarihine kadar gerekli düzeltme işlemi yapılabilecektir. Ancak, bu düzeltme işlemini Ağustos ayı içerisinde yapanların beyan ve ödeme sürelerinde herhangi bir uzama olmamıştır.

7326 sayılı Kanun‘a göre ödenmesi gereken katma değer vergisinin ilk taksitinin beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerin beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre; kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları için 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi adına 31 Ağustos 2021 tarihine kadar fatura düzenleyen mükellefler bu durumu 27 Eylül 2021 Pazartesi günü sonuna kadar verecekleri Ağustos/2021 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesi ve/veya Tebliğ Ek-21 KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ilk taksiti 27/09/2021 tarihine kadar, izleyen taksitleri ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemek durumundadırlar.

27/08/2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci ve 8 nci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/08/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza 27.08.2021/170 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” konulu 01/09/2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.

Yazıda 4420 sayılı CK ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan başvuru süresi 30/09/2021 tarihine uzatıldığından 7326 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin;

Kanunun yayımlandığı 09/06/2021 tarihinden (bu tarih hariç) 30/09/2021 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için 30/09/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar başvuruda bulunmaları, ihbarnamenin tebliğ tarihi (bu tarih hariç) ila 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) arasındaki sürenin 30 günden az kalmış olması halinde ise ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmaları,

gerektiği belirtilmiştir.

İhbarnamenin tebliğ tarihinin 30/09/2021 tarihinden sonra olması halinde, mükelleflerin 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları hükümlerinden yararlanabilmeleri için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Yazıda ayrıca 7326 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/08/2021 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme süreleri 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatılmış olduğu belirtilerek aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/08/2021 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresinin de 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiş; ancak Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/08/2021 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilmiştir.

7326 sayılı Kanun madde 6/2:

(2) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.

b) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.

Buna göre; kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları için 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi adına 31/08/2021 tarihine kadar fatura düzenleyen mükellefler bu durumu 27 Eylül 2021 Pazartesi günü sonuna kadar verecekleri Ağustos/2021 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesi ve/veya Tebliğ Ek-21 KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ilk taksiti 27/09/2021 tarihine kadar, izleyen taksitleri ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemek durumundadırlar.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR İÇİN 7326 SAYILI KANUN’UN 6. MADDESİNİN 2. FIKRASI UYARINCA 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR FATURA DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ

Beyan süresi (Ağustos 2021 KDV Beyanı) 27 Eylül 2021
İlk taksit ödeme süresi 27 Eylül 2021
İkinci taksit ödeme süresi 26 Kasım 2021
Üçüncü taksit ödeme süresi 26 Ocak 2022
Düzeltme işlemini Ağustos ayı içinde yapmayan mükellefler, 7326 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 30/09/2021 tarihine kadar da gerekli düzeltme işlemlerini yapabileceklerdir. Ancak, bu düzeltme işlemini Ağustos ayı içerisinde yapanların beyan ve ödeme sürelerinde herhangi bir uzama olmamıştır. Bu süreler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kaynak: TÜRMOB