Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1) 17 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31544 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,… 

 

 

Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1)

Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1)

17 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31544

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 61/B maddesi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı,

ç) Derecelendirme kuruluşu: Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlandığı şekliyle derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarını,

d) Geniş yetkili aracı kurum: Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar ile ilgili düzenlemeleri uyarınca portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti ve/veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumu,

e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

f) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

g) Kaynak kuruluş: Varlıklarını fon portföyüne devreden tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlardan iki veya daha fazlasının bir araya gelerek yazılı bir sözleşmeye istinaden oluşturdukları adi ortaklığı,

ğ) Katılım bankası: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım bankalarını,

h) Kurucu: Yatırım hizmet ve faaliyetinde bulunmak üzere Kuruldan izin alan banka veya geniş yetkili aracı kurumu,

ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

j) Özel amaçlı şirket: Münhasıran projenin gerçekleştirilmesi veya yürütülmesi için kurulmuş şirketi,

k) PDMK: Fon portföyünde yer alan varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen projeye dayalı menkul kıymeti,

l) Proje: Kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ulaşım, altyapı, enerji, sanayi, teknoloji, haberleşme veya sağlık gibi uzun vadeli ve sermaye yoğun projeleri,

m) Proje finansmanı: Projelerin gerçekleştirilmesi için proje finansman fonu yoluyla finansman sağlanmasını,

n) Proje finansman fonu (Fon): PDMK’lar karşılığında toplanan para ve/veya diğer varlıklarla, PDMK’ların sahipleri hesabına, proje finansmanına konu varlıklara dayalı olarak oluşturulan portföyü işletmek amacıyla kurucular tarafından inançlı mülkiyet esaslarına göre içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığını,

o) Proje finansmanına yönelik kullandırılan kredi: Projelerin gerçekleştirilmesi için bankaların ve geniş yetkili aracı kurumların, kullandırdığı teminatlı kredileri ve bu kredilerin yeniden finansmanı için kullandırdıkları teminatlı kredileri,

ö) Toplam yükümlülükler: PDMK ile varsa fon portföyüne alınan türev araçlardan kaynaklanan yükümlülükler toplamını,

p) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

r) Türev araç: Fon portföyünün kur ve faiz oranı riskinden korunması amacıyla taraf olunan swap, forward, future ve opsiyon sözleşmelerini,

s) Varlık: 14 üncü maddenin birinci fıkrasında fon portföyüne dâhil edilebileceği belirtilen proje finansmanına konu varlık ve hakların gelirleri ile proje finansmanına yönelik kullandırılan teminatlı krediler ve bu kredilerin yeniden finansmanı için kullandırılan teminatlı kredilerden kaynaklanan alacakları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fon ve PDMK İhracına İlişkin Esaslar

Fon, PDMK ve malvarlığı

MADDE 4 – (1) PDMK;

a) Fon portföyüne kaynak kuruluşlardan devralınacak, projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek bir projenin veya projenin kesintisiz yürütülmesi için yapımı zorunlu olan ilişkili bir projenin, bir kaynak kuruluşun bağlı olduğu konsorsiyumun aynı nitelikteki projelerinin gelir ve diğer hakları ve/veya,

b) Banka ve geniş yetkili aracı kurumların, projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek bir proje veya farklı projelerin finansmanına yönelik kullandırdıkları kredilerden kaynaklanan alacakları,

karşılık gösterilerek ihraç edilir.

(2) Fonun Türkiye’de kurulması zorunludur. Fon süreli veya süresiz olarak kurulabilir. Fon, PDMK ihracı amacı dışında kurulamaz ve kullanılamaz.

(3) Bu Tebliğ kapsamında kurulan fonların unvanında “proje finansman fonu” ibaresi yer alır. Fonun unvanı başka bir kurucu tarafından kurulan fonun unvanı ile aşırı benzerlik gösterecek, fonla ilişkili olmayan bir kurumu veya kişiyi çağrıştıracak, unvanda kurucunun veya kaynak kuruluşun tevsik edilemeyen niteliklerine veya fonun diğer fonlardan üstün olduğunu ima eden benzeri sübjektif ifadelere yer verecek şekilde veya benzeri yollarla yatırımcıların yanıltılmasına yol açacak nitelikte belirlenemez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında kurulmayan fonlar için “proje finansman fonu”, bu kapsamda ihraç edilmeyen sermaye piyasası araçları için ise “projeye dayalı menkul kıymet” veya bunlara eşdeğer ifadeler kullanılamaz.

(5) Aynı kurucu tarafından kurulan fonların unvanı yatırımcılar tarafından ayrıştırılabilecek şekilde belirlenir.

(6) Fon; tapu, ticaret sicili ve diğer resmî sicillerde tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur. Devrinin geçerliliği bir tapu veya sicil kaydına bağlı olan ve proje finansman fonu portföyüne alınan varlıklar, tapu siciline veya ilgili sicile fon adına tescil edilir. Tapuda, ticaret sicilinde ve diğer resmî sicillerde fon adına yapılacak işlemler, kurucu ile fon kurulunu temsil eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleştirilir.

(7) Fon malvarlığı; kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun malvarlığından ayrıdır.

(8) Projeye dayalı menkul kıymet itfa edilinceye kadar, proje finansman fonu portföyünde yer alan varlık ve haklar, proje finansman fonunun kurucusunun ve kaynak kuruluşun yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemez.

Fon içtüzüğü

MADDE 5 – (1) Fon içtüzüğü, fon portföyünün PDMK sahipleri adına inançlı mülkiyet esaslarına göre ve vekâlet akdi hükümleri uyarınca yönetimini ve saklanmasını konu alan PDMK sahipleri, kurucu ve fon kurulu arasında iltihaki bir sözleşmedir.

(2) Fona ilişkin içtüzük standardı Kurulca belirlenir. Fon içtüzüğünde Ek-1’de yer alan asgari unsurlara yer verilir.

Fon kuruluş ve PDMK ihraç başvuruları

MADDE 6 – (1) Fon kuruluş izni başvurusu ve PDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusu, Kurul tarafından esasları belirlenen başvuru formu ile yapılır. Kurucu, fon kuruluş izin başvurusu için Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Kurula başvurur. Kuruluş başvurusu, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren yirmi iş günü içinde Kurul tarafından sonuçlandırılır. Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde başvuru sahibi yazı ile ya da elektronik ortamda bilgilendirilerek, eksikliklerin yirmi iş günü içinde giderilmesi istenir. Bu durumda, başvurunun sonuçlandırılmasına ilişkin yirmi iş günlük süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Başvurunun olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan fon içtüzüğü, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Fon içtüzüğünün tescili ve ilanı ile birlikte fonun kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılır.

(2) Kurucu veya fon kurulu, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilinden itibaren en geç altı ay içinde, Ek-3’te belirtilen belgelerle birlikte, PDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusunu Kurula iletir. Bu süre içinde başvuru yapılmaması veya ihraçtan vazgeçilmesi halinde, fon içtüzüğü kurucu tarafından ivedilikle ticaret sicilinden terkin edilir ve buna ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, altı aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay uzatılabilir.

(3) Yapılan inceleme neticesinde kuruluş izni verilmemesi halinde, bu durum gerekçesi belirtilmek suretiyle başvuru sahibine bildirilir.

(4) Fon içtüzük değişiklikleri, konuya ilişkin başvurunun Kurula iletilmesini müteakip birinci fıkra çerçevesinde onaylanır ve fon kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir.

(5) PDMK yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya birim nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak veya yurt dışında ihraç edilebilir. Yurt içinde PDMK ihracı tek seferde yapılır. Halka arz edilecek PDMK’nın borsada işlem görmesi ve Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur.

(6) Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fizibilite etüdü neticesinde tespit edilen proje maliyetinin yüzde yetmiş beşini ve 14 üncü maddede belirtilen teminatlı krediler ve bunların yeniden finansmanı için kullandırılan teminatlı kredilerin izahname veya ihraç belgesi tarihi itibarıyla anapara ve tahakkuk etmiş faiz toplam tutarını aşmamak kaydıyla belirlenir. Maliyetin en az yüzde yirmi beşinin kaynak kuruluşun özkaynaklarıyla kaynak kuruluşun özel amaçlı şirket olması veya son iki yıl içerinde faaliyete geçmiş olması halinde, kaynak kuruluşu kuran ortak veya ortakların özkaynağıyla karşılanması gerekir. Projede ihalenin söz konusu olması ve ihale sonucu imzalanan uygulama sözleşmesinde belirtilen tutarın fizibilite etüdünde belirtilenden farklı olması halinde, uygulama sözleşmesinde belirtilen tutar ihraç tavanının belirlenmesinde esas alınır.

(7) Mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri veya 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında özel amaçlı şirketlerin ve diğer kamu-özel iş birliği veya özelleştirme mevzuatı çerçevesinde proje yürütecek şirketlerin kaynak kuruluş olduğu ihraçlar ile ilgili idareler tarafından garanti edilmiş proje gelirlerine dayalı olarak ihraç edilecek PDMK’lar için ihraç tavanı fizibilite etüdü neticesinde tespit edilen maliyet tutarının yüzde sekseni kadar belirlenebilir. İhale söz konusu ise ihale sonucu imzalanan uygulama sözleşmesinde belirtilen tutarın fizibilite etüdünde belirtilenden farklı olması halinde, uygulama sözleşmesinde belirtilen tutar ihraç tavanının belirlenmesinde esas alınır. Kaynak kuruluşun, kamu kurum ve kuruluşu olması durumunda, bu fıkrada belirtilen PDMK ihraçları için talep edilmesi ve Kurulca uygun görülmesi halinde bu Tebliğde aranan şartlardan muafiyet verilebilir.

(8) Dokuzuncu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurulca verilen ihraç tavanı kapsamında ihraç edilen PDMK tamamen itfa edilmedikçe, aynı fon kullanılmak suretiyle yeni bir ihraç tavanı başvurusunda bulunulamaz. PDMK’nın itfa edilmiş olması ve fon içtüzüğünün yapılacak yeni ihraca uyumlu hale getirilmesi kaydıyla daha önce kurulmuş olan bir fon yeni bir PDMK ihracı için kullanılabilir. İhraç ettiği PDMK’sı tamamen itfa olan bir fon kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecek yeni PDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusu eski PDMK’nın itfasını takiben yapılır.

(9) İhraç tavanına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde belirtilmesi şartıyla projenin tamamlanması için ilave kaynak ihtiyacının öngörülemeyen durumlar nedeniyle zaruri olması ve bu durumun ek fizibilite etüdü ile tespit edilmesi durumunda ihraç tavanının yüzde yirmisine kadar Kurulca ek ihraç tavanı verilebilir. Kaynak kuruluşun, ek ihraç tavanının en az yüzde yirmi beşi kadar özkaynak sağlaması zorunludur. Bu suretle ihraç edilen PDMK’ların satın alınabilmesi için öncelikle mevcut PDMK sahiplerine on beş iş günü süre ile alım hakkı tanınır. Bu süre bittikten sonra, satın alınamayan PDMK’lar izahname veya ihraç belgesinde belirtilen satış şekil ve yöntemleriyle üçüncü kişilere satılabilir. Bu şekilde satın alınan PDMK’lar fonun risk ve getirilerine tabi olup, bu PDMK’lar için yapılacak ödemeler fon portföyünden karşılanır.

(10) PDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen varlıklardan başka varlıklar dayanak gösterilerek PDMK ihracı yapılamaz.

(11) PDMK’ların, fonun veya PDMK sahiplerinin talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir nitelikte ihraç edilmesi mümkündür. Yurt içinde gerçekleştirilen ihraçlarda erken itfaya ilişkin esaslara izahname veya ihraç belgesinde yer verilir. Yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda ise erken itfaya ilişkin esaslar, ihracın gerçekleştirildiği ülke mevzuatı saklı kalmak kaydıyla fon ve PDMK sahipleri arasında serbestçe belirlenebilir.

Fon kurucularının nitelikleri

MADDE 7 – (1) Fon kurucularının;

a) Başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli faaliyet izinlerine veya yetki belgelerine sahip olmaları ve haklarında faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibarıyla sürekli ya da son üç yıl içinde bir ay veya daha fazla süreyle geçici olarak sınırlandırılması ya da durdurulması kararı verilmemiş olması,

b) Muaccel vergi borcunun bulunmaması,

gerekir.

PDMK ihracına ilişkin esaslar

MADDE 8 – (1) Varlıkların fon portföyüne devri, ihraç tarihini müteakip en geç bir ay içerisinde gerçekleştirilir. Kurulca uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olarak bu süre uzatılabilir. PDMK ihracı kapsamında PDMK sahiplerine yapılacak ödemeler, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımlarından karşılanır.

(2) Halka arz edilecek PDMK için derecelendirme kuruluşları tarafından kredi derecelendirilmesinin yapılması ve derecelendirme notunun, Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde güncellenmesini gerektiren durumlarda düzenli olarak gözden geçirilmesi zorunludur.

(3) Kurul, PDMK’ya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını, PDMK ihraçlarında satışın belirli bir şekilde yapılmasını ya da satışın yapılacağı kişilerin niteliklerine ve/veya satış koşullarına sınırlama getirilmesini talep edebilir.

(4) PDMK, izahnamede veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun İşleyişine İlişkin Esaslar

Kurucu, fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu

MADDE 9 – (1) Kurucu, her fon için en az 3 kişiden oluşan bir fon kurulunu yönetim kurulu kararıyla atar. Fon kurulu üyelerinden en az birinin Kurulun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması ve en az bir üyenin de Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı belgesine sahip olması zorunludur. Aynı kurucu tarafından birden fazla sayıda fon kurulması halinde, fon kurulları aynı kişilerden oluşabilir.

(2) Fon kurulu üyesinin;

a) Yüksek öğrenim görmüş, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olması,

b) Kendisi veya sınırsız sorumlu ortak olduğu kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilân edilmemiş olması,

c) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

ç) Kanunda yazılı suçlardan mahkûmiyetinin bulunmaması,

d) Mülga 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmuş olmaması,

f) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki suçlardan, mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefetten mahkûm olmuş olmaması,

g) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçlardan mahkûm olmuş olmaması,

gereklidir.

(3) Kurucu, fon kuruluş başvurusunun gerçekleştirilmesi, fon kurulu üyelerinin belirlenmesi ile fon içtüzüğünün hazırlanmasından ve bu Tebliğde belirlenen diğer görevlerden sorumludur.

(4) Fon kurulu aşağıdaki hususlardan sorumludur:

a) Fon içtüzüğü değişikliklerinin ve ihraca ilişkin belgelerin hazırlanması, tescili ve ilanı.

b) Fon portföyünün oluşturulması, fonun yönetilmesi ve fon varlıklarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde korunması, saklanması, kaydedilmesi, kayıtların doğru olarak tutulması ve izlenmesi, bunlara ilişkin belge düzeninin kurulması ve fona ve fon varlıklarına ilişkin bilgi ve belgelerin muhafazası.

c) Fonun, PDMK sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde; ilgili mevzuat, fon içtüzüğü, izahname, ihraç belgesi ve ihraca ilişkin diğer belgelerde belirtilen ilke ve yöntemlere uygun olarak temsili, yönetimi ve denetiminin gözetimi.

ç) Bankalar nezdinde fon adına hesap açtırılması, PDMK sahiplerine ödemelerin doğru ve zamanında yapılması ile fondan yapılan diğer harcamaların bu Tebliğ hükümlerine uygunluğu.

d) Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yatırımcı raporlarının hazırlanması ve sunulması.

e) Hizmet sağlayıcı tarafından verilen hizmetin uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması ve hizmet sağlayıcının hizmet sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde değiştirilmesi.

f) Kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan veya Kurulca talep edilebilecek diğer yükümlülükler.

(5) Fon kurulunun vereceği tüm kararlar noter tarafından onaylanmış fon kurulu karar defterine yazılır.

(6) Fon kurulu, bu Tebliğ ile kendine verilen sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla dördüncü fıkranın (e) bendi haricindeki görevlerini yerine getirmek üzere bir fon operasyon sorumlusu atayabilir. Fon operasyon sorumlusu, 7 nci maddede belirtilen şartları sağlayan bir banka veya geniş yetkili aracı kurum olabilir.

Fon iç kontrol sistemi

MADDE 10 – (1) Fon iç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, sözleşmelere, fon içtüzüğüne, ihraca ilişkin belgelere uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan usul ve esaslardır. Fon iç kontrol sistemi asgari olarak;

a) PDMK’nın ihraç tarihinde ve fonun faaliyet süresince Kanuna, bu Tebliğe, fon içtüzüğüne ve izahname, ihraç belgesi veya ihraca ilişkin diğer belgelere uygunluğunu,

b) Hizmet sağlayıcının görevinin bu Tebliğ ve hizmet sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapılmasını,

c) Fon hesaplarından PDMK sahiplerine ve ilgili kişilere yapılan ödemelerin bu Tebliğ hükümlerine uygunluğunu,

ç) Fon varlıklarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetimini,

d) Fon varlıklarının kurucunun, hizmet sağlayıcısının ve kaynak kuruluşların malvarlığından ayrı olarak muhafazasını, saklanmasını ve bu Tebliğ uyarınca muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,

sağlayacak şekilde oluşturulur.

(2) Fonun iç kontrol sistemine ilişkin usul ve esasların fon kurulu kararı ile yazılı hale getirilmesi zorunludur.

(3) Türev araç işlemlerine taraf olacak fonun iç kontrol sistemi; birinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak; fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanması, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi, önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesi ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine imkân verecek bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesine yönelik risk yönetim prosedürlerini de kapsar. Türev araç işlemlerine taraf olunması durumunda, risk yönetim prosedürlerini oluşturup takip edecek fon kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip olması zorunludur.

(4) Fonun faaliyetlerinin iç kontrol usul ve esaslarına uygun olarak işleyişi fon denetçisi tarafından denetlenir.

Fon denetçisi

MADDE 11 – (1) Fon kurulu, fon operasyon işlemlerinde fiilen görev almayan ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan nitelikleri haiz bir kişiyi fon denetçisi olarak atar. Fon denetçisinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı belgesine sahip olması zorunludur. Fon denetçisinin Türev Araçlar Lisansına da sahip olması halinde, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen görev fon denetçisi tarafından da yerine getirilebilir.

(2) Fon denetçisi tarafından yapılan tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden raporlar takvim yılını izleyen üç ay içerisinde fon kurulunun ve kurucunun bilgisine sunulur. Fon kurulu rapor sonuçlarına ilişkin olarak alınacak tedbirleri karara bağlar. Bu raporların PDMK’nın tamamen itfa edilmesinden itibaren en az beş yıl saklanması zorunludur. Bu süre içinde davaya konu edilenlerin, davanın kesin hükme bağlanmasına kadar saklanması ve yetkili mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

(3) Fon denetçisi, Kanun, bu Tebliğ veya fon içtüzüğü hükümlerine herhangi bir aykırılığın varlığını veya fonun geri ödeme güçlüğü içine düştüğünü tespit etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu en kısa sürede fon kuruluna ve kurucunun bilgisine sunar.

(4) Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu; fon portföyüne alınan varlıklara ilişkin belgeler, fonun finansal raporları, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin prosedürler, bu Tebliğ kapsamında hazırlanması gereken raporlar, inceleme ve bağımsız denetim raporları ile hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan raporlar dâhil fonun tüm defter, kayıt ve belgelerini fon denetçisine sağlamakla yükümlüdür.

Hizmet sağlayıcı

MADDE 12 – (1) Fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresi hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Kurucu, kaynak kuruluş veya kurucu niteliğini haiz bir kuruluş hizmet sağlayıcı olabilir.

(2) Hizmet sağlayıcının görev ve sorumlulukları, fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında akdedilen yazılı bir hizmet sözleşmesiyle belirlenir ve asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar:

a) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin ödemelerin zamanında tahsil edilmesi ve fon hesabına aktarılması.

b) Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin yerine getirilmesi.

c) Borçluların ödeme kabiliyetlerinin gözetimi ile ödemelerin geç yapılması veya hiç yapılmaması halinde borçluya gerekli ihtarların yapılması.

ç) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ile diğer haklarından ve proje finansmanına yönelik kullandırılan kredilerden kaynaklanan tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilerin, ödeme zamanlarını ve bakiye bilgisini gösterecek şekilde;

1) Projenin izahname veya ihraç belgesinde öngörülen ilerleme süreci ile yapım aşmasındaki projelerin fiziki ve finansal ilerleme yüzdeleri ile öngörülen işletmeye geçme tarihlerinin,

2) Fiilen gerçekleşen maliyetin fizibilite etüdü sonucu belirlenen maliyet karşısındaki durumunun,

üç ayda bir fon kuruluna raporlanması.

d) Fon portföyüne dâhil edilen varlıkların;

1) Kullandırılan krediye ilişkin sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunması halinde, varsa krediye konu varlıklara ilişkin vergilerin borçludan zamanında tahsil edilmesi ve vergi idaresine ödenmesi,

2) Hizmet sözleşmesinde belirtilmesi halinde, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan donuk alacak niteliğine gelen krediler için gerekli takip işlemlerinin yürütülmesi ve elde edilen gelirlerden fon payına düşen kısmının fon hesabına aktarılması,

3) Proje gelirleri veya diğer haklarının tahsili ve bunun için gerekli takip işlemlerinin yürütülmesi ve elde edilen gelirlerden fon payına düşen kısmının fon hesabına aktarılması.

e) Kurulca belirlenecek diğer görevler.

(3) Fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde fona aktarılmak üzere tahsil edilen tutarlar fon malvarlığına dâhildir. Bu tutarlar PDMK itfa edilinceye kadar, hizmet sağlayıcının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemez ve tahsilini müteakip ivedilikle hizmet sağlayıcının kendi hesaplarından ayrı olarak fon adına açılan bir banka hesabına aktarılır.

(4) Hizmet sağlayıcının sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya faaliyet izninin iptali halinde, sözleşme fon kurulu tarafından sona erdirilir ve başka bir hizmet sağlayıcı ile ivedilikle sözleşme yapılır.

(5) Sözleşmenin sona ermesini müteakip hizmet sağlayıcı fon portföyüne dâhil edilen varlıklara ilişkin yazılı veya elektronik ortamda tutulan tüm defter, belge ve kayıtlar ile fon portföyüne dâhil edilen varlıklara ilişkin tüm nakit ve banka hesaplarını herhangi bir sebeple mahsup veya kesinti yapmaksızın fon kuruluna veya yerine geçecek olan hizmet sağlayıcıya en geç beş iş günü içinde devreder. Anılan hususlara sözleşmede yer verilir.

(6) Hizmet sağlayıcının ikinci fıkrada belirtilen hizmet sözleşmesi kapsamındaki faaliyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetini koruyup korumadığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan İlgili Hizmetler Standardı 4400 Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Standardına uygun olarak sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yıllık hesap dönemleri itibarıyla incelenir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, ilgili yılın hesap döneminin bitimini izleyen otuz gün içerisinde bir rapor halinde fon kurulu ve kurucuya iletilir. Söz konusu incelemenin yapılması ve raporun hazırlanmasında Ek-4’te belirtilen esaslara uyulur.

Sır saklama

MADDE 13 – (1) Fon kurulu, kurucu, fon denetçisi, fon operasyon sorumlusu ve hizmet sağlayıcı, bu Tebliğ ve sözleşmeler ile kendilerine verilen görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu Tebliğe ve ilgili diğer mevzuata göre yetkili olanlardan başkalarına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fon Portföyüne İlişkin Hükümler

Fon portföyüne dâhil edilebilecek varlıklar ve devir sözleşmesi

MADDE 14 – (1) İzahname veya ihraç belgesinde belirtilmek koşuluyla fon portföyüne;

a) Proje finansmanına yönelik kullandırılan kredilerden kaynaklanan alacaklar,

b) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer hakları,

c) Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan vadeli mevduat, katılma hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonu katılma payları, bankaların kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, kısa vadeli borçlanma araçları fonu katılma payları, devlet iç borçlanma senetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. para piyasası ve diğer yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile katılım bankalarının muadil ürünleri veya Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar,

ç) Türev araçlardan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler,

d) Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar,

dâhil edilebilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan varlıklar imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde varlıkların devrine ilişkin usullere göre var olan teminatlarıyla birlikte fona devredilir. Proje finansmanına yönelik kullandırılan teminatlı krediler ve bunların yeniden finansmanı için kullandırılan teminatlı kredilerin bir kısmına dayalı olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda fonun haklarının krediyi kullandıran banka veya geniş yetkili aracı kurum ile aynı olacak şekilde tesis ettirilmesi için gereken işlemler yapılır.

Projenin ve fon portföyüne dâhil edilecek varlıkların nitelikleri

MADDE 15 – (1) Fon portföyüne dâhil edildikleri tarih itibarıyla projenin aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur:

a) Kaynak kuruluş tarafından, projelerin talep, nakit akımı ve risk analizlerini de içeren bağımsız finansal fizibilite etütlerinin gerekli yeterlilik ve tecrübeye sahip kuruluşlara yaptırılmış olması, projelerin değerlemelerinin de projenin niteliğine göre sermaye piyasası mevzuatı uyarınca değerleme yapmaya yetkili kuruluşlar veya gerekli teknik yeterliliğe sahip kuruluşlara yaptırılmış olması.

b) Projelerin ilgili mevzuat çerçevesinde bulunduğu safha uyarınca gerekli tüm izin, ruhsat ve lisanslarının alınmış, hazır ve onaylanmış, ihtiyaç duyulan arazi, zemin ve benzeri etütlerinin yapılmış, projenin çevresel ve kültürel varlıklara etkilerinin değerlendirilmiş ve gerekli önlemlerin alınmış, mevzuat gereği gerekli olan tüm belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğu hususlarının gerekli olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından, aksi takdirde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca değerleme yapmaya yetkili kuruluşlarca tespit edilmiş olması.

c) Projenin yurt içinde olması.

(2) Fon portföyüne dâhil edildikleri tarih itibarıyla kredilerin aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur:

a) Bankaların proje finansmanı için kullandırdıkları kredilerinin, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması.

b) Geniş yetkili aracı kurumların proje finansmanı için kullandırdıkları kredilerinin de (a) bendinde belirtilen şartları sağlaması.

(3) İpotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış kredilerin teminatı olan taşınmazların;

a) Yurt içinde olması,

b) Kanuni zorunluluklardan kaynaklanan sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması,

c) Kredinin kullandırılması veya alacağın oluşumu aşamasında piyasa değerinin BDDK veya sermaye piyasası mevzuatı uyarınca değerleme yapmaya yetkili kuruluşlarca tespit edilmiş olması,

ç) Üzerinde bulunan ipoteğin birinci dereceden garameten tesis edilmesi saklı olmak kaydıyla tapu sicilinde birinci dereceye kayıtlı olması ve bu derecede kamu alacakları haricinde başka sırada ipotek tesis edilemeyeceğine ilişkin sicile şerh konulmuş olması,

gerekir.

(4) Varlıklar üzerinde kaynak kuruluş lehine olanlar hariç ayni veya şahsi bir hak, haciz kaydı gibi herhangi bir takyidat bulunmaması ve PDMK itfa edilene kadar, varlıklara ilişkin sigorta yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve teminatının korunması zorunludur.

(5) Fon portföyüne dâhil edilen türev araçlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar aranır:

a) Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karşı tarafının, kurulduğu ülke yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir banka, kredi kuruluşu, sigorta şirketi veya merkezi takas kuruluşu olması ve kredi derecelendirme kuruluşlarınca belirlenen derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notuna sahip olması gerekir.

b) Fonun portföyüne dahil edilen türev araçlardan kaynaklanan haklar, riske maruz tüm varlıkların kalan toplam anapara nominal değerini; yükümlülükler ise ihraç edilen riske maruz PDMK’nın kalan toplam anapara nominal değerini aşamaz.

(6) Beşinci fıkranın (a) bendi kapsamında yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notunun değerlendirilmesinde;

a) Türkiye’de yerleşik kuruluşlar için ulusal derecelendirme notlarının esas alınması,

b) Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması şartının aranması,

c) İlgili kuruluşun aldığı birden fazla derecelendirme notu bulunması halinde en yüksek derecelendirme notunun esas alınması,

gerekir.

Fon yönetimine ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Fon portföyü, fon portföyüne dâhil varlıkların değeri fonun toplam yükümlülüğünden az olmayacak şekilde oluşturulur. Varlıkların değeri, proje gelir ve hakları için 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen değerleme raporunda tespit edilen değer, proje finansmanına yönelik kullandırılan krediler için ise izahname veya ihraç belgesi tarihinde anapara ve tahakkuk etmiş faiz toplamıdır.

(2) Fona yapılacak her türlü ödeme ve fondan yapılacak her türlü harcama için fon adına açılan banka hesabı kullanılır.

(3) Fon doğrudan aktarım veya dolaylı aktarım usullerinden biri ile yönetilir.

(4) Doğrudan aktarım usulünde, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme planına bağlı olan veya olmayan nakit akımları bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra fon portföyünde bekletilmeksizin doğrudan PDMK sahiplerine aktarılır.

(5) Dolaylı aktarım usulünde, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme planına bağlı olan veya olmayan nakit akımları bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra, fon kurulu tarafından belirlenen vadelerde PDMK sahiplerine aktarılana kadar söz konusu izahname veya ihraç belgesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde fon portföyünde bekletilebilir.

(6) Rehinle teminat altına alınmış bir varlığın fon portföyüne alınması hâlinde, sicile tescili mecburi rehinlerin fon adına ilgili sicile tescil ettirilmesi zorunludur.

(7) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak sigorta sözleşmelerinden elde edilecek tazminat tutarları, sigortalanan varlığın ikame edilmesi ve/veya yenilenmesinde kullanılmayacak olması halinde fon portföyüne gelir olarak kaydedilir.

(8) Varlıkların fon portföyüne devir tarihinden önce yapılan işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek mali yükümlülükler fon portföyünden karşılanamaz. Bu yükümlülüklerle ilgili hukuki anlaşmazlıklarda taraf ve sorumlu kişi kaynak kuruluştur. Bu hususlara, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sözleşmede yer verilir.

(9) PDMK’nın itfası sonucunda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, PDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esaslarına PDMK izahnamesi veya ihraç belgesinde yer verilir.

(10) Fon, yalnızca nakit yönetimi amacıyla ve varlıklar toplamının yüzde birini geçmeyecek tutarda borçlanabilir.

Fon portföyünden yapılabilecek harcamalar

MADDE 17 – (1) Fondan karşılanacak tüm giderlerin toplamının varlıkların toplam değerine göre üst sınırına ve her bir gider kalemine izahname veya ihraç belgesinde yer verilmesi kaydıyla fon portföyünden aşağıda belirtilen harcamalar yapılabilir:

a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri.

b) Fon kurulu üyeleri ile fona hukuk, muhasebe, operasyon, saklama ve diğer yönetim hizmetleri sağlayanlara, hizmetleri karşılığı ödenmesi gereken ücretler.

c) Varlıkların yönetimine ilişkin hizmet sağlayıcıya ödenmesi gereken ücretler.

ç) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen ücretler.

d) Derecelendirme kuruluşlarına ödenen ücretler.

e) Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 18 inci madde kapsamında ödenmesi gereken ücret, komisyon ve diğer giderler.

f) Yüklenim ve aracılık ücret ve komisyonları.

g) İhraç için ödenen kanuni ücretler.

ğ) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri ile sigorta giderleri.

h) Türev araçlardan kaynaklanan maliyetler.

ı) KAP ve MKK giderleri.

i) Borçlanma giderleri.

j) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

(2) Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur.

(3) Kurulca uygun görülmesi kaydıyla ihraçtan sonra fon portföyünden izahname veya ihraç belgesinde belirtilenler dışında veya üst sınırı aşan harcama yapılabilir.

Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler

MADDE 18 – (1) Varlıklardan elde edilen nakit akımlarının, PDMK sahiplerine yapılacak olan ödemeler ile fon varlıklarından yapılabilecek diğer harcamaları karşılayamama riskine karşı, PDMK sahiplerinin haklarının korunabilmesi amacıyla;

a) Fon kurulu ile kurucu ve/veya üçüncü bir taraf arasında sigorta, garanti, teminat mektubu veya diğer bir garanti yöntemi kullanılmasını teminen sözleşme yapılabilir.

b) Proje finansmanına konu varlığın geliri tahsil edilinceye kadar, proje finansmanına konu edilebilecek diğer varlıklar ve/veya kurucu ve/veya kaynak kuruluşun göstereceği diğer varlıklar fon portföyünün teminatı olarak alınabilir.

c) Kurulca uygun görülecek diğer yöntemlere başvurulabilir.

(2) İzahnamede veya ihraç belgesinde açıklanmak kaydıyla kurucu veya kaynak kuruluş ihraç edilecek PDMK’den satın alabilir.

(3) Fona devredilen proje finansmanına yönelik kullandırılan kredilerin izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen nitelikleri kaybetmesi durumunda kaynak kuruluş, söz konusu varlıkları nitelikleri uygun olanlarla ivedilikle değiştirmek zorundadır.

Projenin gecikmesi veya gerçekleşmemesi durumları

MADDE 19 – (1) Projenin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda;

a) Bu durumun anlaşıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde kaynak kuruluş tarafından bir fizibilite raporu hazırlanır ve bu raporda projenin tamamlanması için gerekli olduğu belirtilen ilave süre talebiyle Kurula başvuruda bulunur. Bu raporda, projenin gecikme sebepleri, mevcut tamamlanma düzeyi ile bitirilmesi için gerekli olan süre ve tahmini maliyet hakkında bilgi verilir. Fizibilite raporlarında yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynak kuruluş sorumludur.

b) Projenin gecikeceği bilgisi, fizibilite raporunun sonuç bölümü, Kurulca verilen ek süre ve bu kapsamda yeniden belirlenen ifa zamanı fon kurulu, kurucu veya kaynak kuruluş tarafından gerekçesi ile KAP’ta derhal ilan edilir.

(2) Projenin, verilen ek süre sonunda veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde ifa zamanında yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması projenin gerçekleşmemesi durumudur. Bu durum, fon kurulu, kurucu veya kaynak kuruluş tarafından KAP’ta derhâl ilan edilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen açıklama tarihinden itibaren ivedilikle fon portföyüne ilişkin teminatların derhâl nakde dönüştürülerek bedelinin sahip olunan PDMK oranında PDMK sahiplerine ödenmesi hususu fon kurulu tarafından karara bağlanarak, 20 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen fon ile teminatların nakde dönüştürülmesinden elde edilen tutar, yatırımcılara sahip oldukları PDMK oranında dağıtılarak PDMK’lar itfa edilir.

(4) PDMK’nın tahsisli olarak veya borsada işlem görmeyecek şekilde nitelikli yatırımcılara satılması durumunda, bu madde kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla yatırımcılara elektronik ortamda iletilir ve kurucunun internet sitesinde yayımlanarak yatırımcıların erişimine sürekli olarak açık tutulur.

İhraç gelirinin kullanım şekli ve ilerleme raporları

MADDE 20 – (1) PDMK ihracı karşılığında elde edilen gelir bir banka nezdinde açılan özel bir hesapta toplanır ve vekilin özen borcu çerçevesinde vadeli mevduat, katılma hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonu katılma payları, bankaların kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, kısa vadeli borçlanma araçları fonu katılma payları, Devlet iç borçlanma senetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. para piyasası ve diğer yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile katılım bankalarının muadil ürünleri veya Kurulca uygun görülecek diğer varlıklara yatırılmak suretiyle fon adına değerlendirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, esasları izahname ve ihraç belgesinde belirlenmek suretiyle PDMK sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılabilir.

(2) PDMK ihraç geliri, ihraç edilen PDMK’lara konu projelerde veya bu projelerin tamamlanması için izahname veya ihraç belgesi başvuru tarihi itibarıyla kullanılmış finansman kaynaklarının geri ödenmesinde kullanılır.

(3) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer haklarının dayanak varlık olduğu ihraçlarda, ihraç gelirinin ilerleme esasına göre kaynak kuruluşa aktarılabilmesini teminen, maliyeti kaynak kuruluş tarafından karşılanmak üzere fon kurulunca altı aylık dönemler itibarıyla projenin konusuna göre gerekli teknik yeterliliğe sahip bağımsız kuruluşlara ilerleme raporları hazırlatılır. İlerleme raporlarında yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden hazırlayan ile kaynak kuruluş müteselsilen sorumludur. İlerleme raporlarının sonuçları raporun imzalandığı tarihte KAP’ta ilan edilir. Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer haklarının dayanak varlık olduğu ihraçlarda, ihraç gelirinin yüzde on beşlik kısmı ihracın gerçekleştirilmesinin ardından, kalan yüzde seksen beşlik kısmı ise proje ilerleme raporlarında belirlenen oranlar ölçüsünde kaynak kuruluşa aktarılır. İlerleme raporlarına göre aktarımın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı izahname veya ihraç belgesinde belirtilir. Proje finansmanına yönelik kullandırılan kredinin dayanak varlık olduğu ihraçlarda ise ihraç geliri doğrudan kaynak kuruluşa aktarılabilir.

(4) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer haklarının ve proje finansmanına yönelik kullandırılan kredilerin aynı anda dayanak varlık olduğu ihraçlarda, söz konusu varlıkların portföydeki oranlarına göre üçüncü fıkrada yer alan hükümler uyarınca aktarım gerçekleştirilir.

(5) PDMK’nın tahsisli olarak veya borsada işlem görmeyecek şekilde nitelikli yatırımcılara satılması durumunda, üçüncü fıkra kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla yatırımcılara elektronik ortamda iletilir ve kurucunun internet sitesinde yayımlanarak yatırımcıların erişimine sürekli olarak açık tutulur.

(6) Projenin gerçekleşmeyeceğinin kesinleşmesi durumunda ihraç geliri hesabında kalan tutar kaynak kuruluşa aktarılmaz ve PDMK sahiplerine ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fonlara İlişkin Bilgilendirme, Raporlama ve Denetim Esasları

Bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma esasları

MADDE 21 – (1) Yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen;

a) Fon içtüzüğü ile içtüzük değişiklikleri, Kurul onayının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen,

b) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hizmet sağlayıcının veya bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları veya sözleşmelerinin sona ermesi veya bu Tebliğe göre sahip olmaları gereken şartları yitirmeleri ile kurucunun veya hizmet sağlayıcının faaliyet izninin iptali halinde; bu durumlar veya bu durumlarda meydana gelen değişiklikler, ilgili durum veya değişikliğin gerçekleşmesini takip eden,

c) Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla; varlıklara ilişkin olarak varsa önceki rapor tarihinden itibaren gerçekleşen ödemeleri ile kalan ödeme tutarını içeren bir yatırımcı raporu ilgili dönemin bitimini izleyen,

ç) Hizmet sağlayıcının faaliyetleri ve fon varlıklarının mevcudiyetine ilişkin 12 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca hazırlanan raporda yer alan bulgular, raporun hazırlanmasını takip eden,

d) Derecelendirme kuruluşlarınca PDMK’lara verilmiş veya güncellenmiş kredi derecelendirme notları, kurucu veya fon kuruluna ulaşmasını izleyen,

altı iş günü içerisinde KAP’ta ve kurucunun internet sitesinde ilan edilir.

(2) PDMK’nın halka arz edilmesi durumunda fona ilişkin genel bilgilerin KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak yayımlanması zorunludur. KAP’ta yayımlanan fona ilişkin genel bilgilerde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, gerekli güncellemenin en geç iki iş günü içinde yapılması gerekir.

(3) PDMK’nın tahsisli olarak veya borsada işlem görmeyecek şekilde nitelikli yatırımcılara satılması durumunda ise birinci fıkra kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla bu yatırımcılara elektronik ortamda iletilir ve kurucunun internet sitesinde yayımlanarak yatırımcıların erişimine açık tutulur.

(4) KAP’ta, MKK aracılığıyla ve kurucunun internet sitesinde ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayımlanması, doğruluğu ve güncel tutulması kurucunun sorumluluğundadır.

(5) Fon içtüzüğü ile içtüzük değişikliklerinin tescilinin ilan edildiği TTSG’nin tarih ve sayısına ilişkin bilgi, ilanı takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

(6) Fon denetçisinin 11 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında hazırladığı raporun bir örneği, tamamlanmasını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

Fonlarda muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim esasları

MADDE 22 – (1) Fonların muhasebe uygulamaları, hesap planları, finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak standartlar, finansal tablo düzenleme yükümlülükleri ve finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar uygulanır.

PDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolar

MADDE 23 – (1) PDMK izahnamesinde, fonun Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş, 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)’nde belirtilen finansal tablolarına yer verilir.

(2) Fonun faaliyetlerine bir yıldan daha kısa bir süredir devam etmesi halinde PDMK izahnamesinde bu süreyi kapsayan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak düzenlenmiş ve incelemeden geçirilmiş ara dönem finansal tablolara yer verilir. Fonun yeni kurulmuş olması veya kurulmasından itibaren PDMK ihracı yapmamış olması halinde PDMK izahnamesinde fonun finansal tablolarına yer verilmeyebilir.

(3) PDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolara ilişkin diğer hususlarla ilgili olarak Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslar uygulanır.

Fon varlıklarının kaydının tutulması

MADDE 24 – (1) Fon işlemlerine ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Kanun hükümleri çerçevesinde zorunlu defterler tutulur.

(2) Fon portföyüne dâhil edilen ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan her bir varlığa bir dosya numarası verilir. Fonun muhasebe kayıtlarına ilişkin açıklamalarda ilgili varlığın dosya numarası da belirtilir.

(3) Fon portföyüne devredilen varlıklara ilişkin dosyada asgari olarak;

a) Bankaların ve geniş yetkili aracı kurumların, proje finansmanına yönelik kullandırılan teminatlı kredileri ve bunların yeniden finansmanı için kullandırılan teminata bağlı kredilerden kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak; borçlunun/borçluların adı, para birimi, anapara değeri, kredinin veriliş tarihi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, varsa azami faiz oranı ve tutarı ile risk ve çek raporu, ödeme planı, sigorta bilgileri,

b) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer haklara ilişkin olarak; her bir proje gelir ve hakkının türü veya niteliği, gelir ve haklardan fona aktarılan tutar, bu tutarın toplam gelir ve hakka oranı, vade bilgileri ve projenin beklenen gelirleri,

c) Varsa varlığın teminatına ilişkin olarak; teminatın niteliği, rehin ve sicil bilgileri, ekspertiz değeri, sigorta bilgileri,

yer alır. Söz konusu dosyalarda veya bu dosyaların tutulduğu elektronik ortamlarda ilgili varlığın fona aidiyeti açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilir.

(4) Fon portföyünde yer alan nakdin tutulduğu hesabın numarasına, menkul kıymetlere ilişkin olarak kıymetin türü ve işlemin tipine göre varsa fon kodu, ISIN kodu, sayısı, ihraç tarihi, ihraç değeri, nominal değeri, para birimi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, ödeme planı ve saklayıcıdaki hesap numarasına ilişkin bilgilere ve Kurulca gerekli görülecek diğer hususlara fona ilişkin kayıtlarda yer verilir.

Fon portföyündeki varlıklara ilişkin bilgi ve belgelerin muhafazası

MADDE 25 – (1) Fonun taraf olduğu tüm sözleşme ve yazışmaların, bu Tebliğ kapsamında hazırlanması gereken finansal tablo ve raporların ve fon kurulu kararlarının, PDMK’nın tamamen itfa edilmesinden itibaren on yıl süreyle saklanması zorunludur. Bu süre içinde davaya konu edilenlerin, davanın kesin hükme bağlanmasına kadar saklanması ve yetkili mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

(2) Fon portföyünde yer alan varlıklara esas teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin elektronik kopyaları kurucu veya hizmet sağlayıcı nezdinde muhafaza edilir.

(3) Kredilere ilişkin belgelerin kaynak kuruluş veya hizmet sağlayıcı tarafından muhafaza edilmesi halinde, bu hususa hizmet sözleşmesinde yer verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Fonun Geri Ödeme Güçlüğüne Düşmesi, Sona Ermesi, Fon Kurulu Üyeleri,

İlgili Kişi ve Kurumların Değişmesi ile Faaliyet İzinlerinin İptali

Fon kurulu üyeleri ile ilgili kişi ve kurumların değişmesi veya gereken şartları yitirmeleri

MADDE 26 – (1) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, fon denetçisinin, hizmet sağlayıcının, derecelendirme kuruluşunun veya bağımsız denetim kuruluşunun, bu Tebliğe göre sahip olmaları gereken şartları kaybetmeleri halinde, durumun öğrenildiği tarihte görevlerine son verilerek veya sözleşmeleri sona erdirilerek yerlerine ivedilikle yeni atamalar yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kuruluşların herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları veya sözleşmelerinin sona ermesi halinde, ayrılan bu kişi veya kuruluşların görev ve sorumlulukları yeni atamalar yapılıncaya kadar devam eder.

Fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi ile kurucunun faaliyet izninin iptali

MADDE 27 – (1) Fon kurulunun kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmemesi sonucu fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, Kurul kurucudan fon kurulu üyelerinin değiştirilmesini talep edebilir.

(2) Geri ödeme güçlüğünün devamı halinde, Kurul fonun başka bir kurucuya devredilmesine karar verebilir. Ancak ilk kurucunun, garanti vermiş olması halinde, ihraç edilen PDMK’nın geri ödemelerinin fon malvarlığından karşılanamayan kısmının tam ve zamanında yapılmasına ilişkin yükümlülüğü devam eder.

(3) Kurucunun faaliyet izninin iptali veya kurucu olma şartlarını yitirmesi halinde, Kurul fonun kurucu niteliklerini haiz başka bir kurucuya devrine karar verebilir.

(4) Kurul, yeni kurucuya ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki hizmetleri karşılığında fon malvarlığından ödeme yapılması hususunda karar vermeye ve yapılacak ödemenin hesaplanmasına ilişkin işleyiş ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Fonun sona ermesi

MADDE 28 – (1) Fon aşağıdaki nedenlerle sona erer:

a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi.

b) Fon süresiz olarak kurulmuş ise PDMK sahiplerine karşı bütün yükümlülükler ifa edildikten sonra fon kurulunun itfanın tamamlandığını tevsik edici belgelerle Kurula sona erme talebiyle başvurması ve bu başvurunun Kurulca kabul edilmesi.

(2) Fonun sona erdiği tarihten itibaren PDMK ihraç edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurul ücreti

MADDE 29 – (1) Kurucu veya kaynak kuruluş tarafından, satışı yapılacak PDMK’nın varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul adına açılan hesaba yatırılacak ücretin hesaplanmasında aşağıdaki oranlar esas alınır:

a) Vadesi 364 güne kadar olanlar için on binde beş.

b) Vadesi 364 günden daha uzun olanlar için binde bir.

(2) Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365 gün olarak uygulanır.

(3) Kurul ücreti, izahname veya ihraç belgesinin fona teslimi öncesinde ödenir.

(4) İhraç edilecek PDMK’ya ilişkin olarak ihracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması durumunda Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar, izahname veya ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı tarihten bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.

Kurul denetimi

MADDE 30 – (1) Fonun, kurucunun, kaynak kuruluşun, fon operasyon sorumlusunun ve hizmet sağlayıcının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri, Bankacılık mevzuatı hükümleri saklı olmak kaydıyla Kurul denetimine tabidir.

PDMK’nın kayden ihracı ve MKK’ya bildirim zorunluluğu

MADDE 31 – (1) Yurt içinde ihraç edilecek PDMK’ların MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

(2) Yurt dışında ihraç edilecek PDMK’lara ilişkin olarak ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgiler ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde MKK’ya iletilir. MKK’ya iletilen bu bilgilerde erken itfa dâhil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK’ya bilgi verilir.

Diğer hususlar

MADDE 32 – (1) Fonun kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve bu Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

(2) İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, PDMK’ların ihraç ve satış esasları İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) ile 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) hükümleri mahiyetine uygun düştüğü ölçüde uygulanır. Bu çerçevede, söz konusu Kurul düzenlemelerinin uygulanmasında fon ihraççı addolunur ve ihraççının sorumlulukları fon kurulu tarafından yerine getirilir.

(3) Bu Tebliğde sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin kapsamı içinde yer almayan ve niteliği itibarıyla PDMK olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurular bu Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.

Kurul ücreti istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2022 tarihine kadar yapılacak ihraçlarda 29 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan oranlar binde sıfır olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Ekleri için tıklayınız