65 Yaş ve Üstü veya Kronik Rahatsızlığı Olanlar Mali Tatil Uygulaması 65 Yaş ve Üstünde Olanlar veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri…

 

 

65 Yaş ve Üstü veya Kronik Rahatsızlığı Olanlarda Mali Tatil Uygulaması

 

65 Yaş ve Üstü veya Kronik Rahatsızlığı Olanlar Mali Tatil Uygulaması

65 Yaş ve Üstünde Olanlar veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler Beyannamelerini Mali Tatilden Sonra Verebilirler

ÖZET:

528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22 Mart 2020 tarihi itibariyle başlatılan mücbir sebep hali 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirilmişti.

22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri arasında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan mücbir sebep halinin sona ermesinden sonraki 15’inci gün 11 Temmuz 2021 gününe denk gelmekle birlikte, bu tarih mali tatil aralığında denk geldiğinden mücbir sebep döneminde verilmeyen beyanname ve bildirimler, 27 Temmuz 2021 tarihine kadar verilebilecektir.

Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin de 28 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Süre uzatımı işleminin, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanı içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacağından sağlık kuruluşundan alınan belgelerin ise 26 Temmuz 2021 tarihine kadar bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği’nde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalarda bulunulmuştu

Tebliğde 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesinin uygun bulunduğu belirtilmişti.

Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştı.

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktı.

26 Haziran 2021 tarih ve 31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 528 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep halleri 528 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. Konuya ilişkin açıklamalarımıza 27.06.2021/131 No.lu Sirkülerde yer verilmişti. 11 Temmuz 2021 tarihi, mali tatil aralığına denk geldiğinden, ayrıca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Buna göre mücbir sebep hali dolayısıyla verilmeyen beyanname ve bildirimlerin aşağıdaki gibi verilmeleri gerekmektedir.

1) 22/3/2020 ila 26/6/2021 tarihleri arasında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden 11 Temmuz 2021 tarihine kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta ve son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Buna göre beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri yedi gün uzamış sayılmaktadır. Ayrıca beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

Dolayısıyla mücbir sebep halinin sona ermesinden sonraki 15’inci gün 11 Temmuz 2021 gününe ve bu tarihte mali tatil aralığında denk geldiğinden mücbir sebep döneminde verilmeyen beyanname ve bildirimler, 27 Temmuz 2021 tarihine kadar verilebilecektir.

Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin de 28 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

2) Süre uzatımı işleminin, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanı içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacağından sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu tarih 26 Temmuz 2021 tarihine karşılık gelmektedir.

3) Kanuni verilme süresi Haziran 2021 ayına isabet eden beyanname/bildirimler açısından; bu 26 Haziran 2021 tarihi itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 15 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme ile ödeme süresinin son günü olarak ikinci fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen tarihin, 15 günden fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB