Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; dernek, vak…

 

 

Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

 

Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler yaşandığı ifade edilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereğince; Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan kriterleri göz önüne alarak Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilmekte, istisnaların kapsamı ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla karar alabilmektedir.

Kurulun 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen Sicile kayıt yükümlülüğünün asıl amacı, kişisel veri işleme süreçlerinin şeffaf ve ilgili kişilere hesap verebilir nitelikte yürütülmesi ile ilgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerinde en üst düzeyde kontrol sağlamasıdır.

Bununla birlikte dernek, vakıf ve sendikaların Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine ilişkin kriterler açısından yapılan değerlendirme sonucunda; gelir elde etmek amacıyla yürüttükleri ticari faaliyetleri nedeniyle dernek, vakıf ve sendikaların iktisadi işletmeleri için söz konusu istisnanın uygulanması uygun görülmemektedir.

Bu bakımdan dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) bilgi girişi olarak yansıtılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Kurulun 09/06/2021 tarihli ve 2021/571 sayılı kararı ile;

  • 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Karar ile değişik 02/04/2018 tarihli 2018/32 sayılı Kurul Kararında yer alan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmesine,
  • Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Sicile kayıt olmaları ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine,
  • Anılan Kararın Kurum internet sayfası ve Resmi Gazetede yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: KVKK