Yeniden Yapılandırma ve Matrah Artırımına İlişkin Özet Bilgi ve Hatırlatmalar Yasa, aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir. Madde 1 Kapsam ve Tanımlar M…

 

 

Yeniden Yapılandırma ve Matrah Artırımına İlişkin Özet Bilgi ve Hatırlatmalar

Yeniden Yapılandırma ve Matrah Artırımına İlişkin Özet Bilgi ve Hatırlatmalar

 

Yasa, aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir.

Madde 1 Kapsam ve Tanımlar

Madde 2 Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçme

Madde 3 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

Madde 4 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

Madde 5 Matrah ve vergi artırımı

Madde 6 İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

Madde 7 Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları (SGK Genelgesi İçin Tıklayınız)

Madde 8 Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ve kesinleşmemiş idari para cezaları

Madde 9 Ortak hükümler

Madde 10 Diğer hükümler

Madde 11 Taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi

Madde 12 30/04/2021 tarihi itibarıyla prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalıların, sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi

Madde 13 Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması hususunda düzenleme (TBB Açıklamaları İçin Tıklayınız)

Madde 14, 15, 16 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler

7326 SAYILI “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNA İLİŞKİN SÜRELER

Başvuru/ödeme türü Süre
Yapılandırmaya konu olacak alacakların belirlenmesinde esas alınan beyan/vade tarihi 30 Nisan 2021
Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31 Ağustos 2021
Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksidini ödeme süresi 30 Eylül 2021
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi 31 Ekim 2021
Matrah ve vergi artırımları için başvuru süresi 31 Ağustos 2021
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedilme süresi 31 Ağustos 2021
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirme süresi 31 Ağustos 2021
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların dikkate alınacağı bilanço tarihi 31 Aralık 2020
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi 31 Ağustos 2021
 

Yeniden Yapılandırma ve Matrah Artırımına İlişkin Özet Bilgi ve Hatırlatmalar Tıklayınız