İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru (İthalat: 2021/21) 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE…

 

 

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru (İthalat: 2021/21)

07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31447

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Elektronik imza: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

c) Elektronik imza mevzuatı: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,

ç) Elektronik ortam: İthalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesi için gerçekleştirilen işlemlerin yürütüldüğü web tabanlı uygulamayı,

d) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerini,

e) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthalat işlemleri: Elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun görülen ithalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesine esas işlemleri,

g) Kamu kurumu kullanıcısı: Kamu kurumları adına ithalat işlemlerini yürütmek üzere görev alan ve işlem yapan kişileri,

ğ) Kullanıcı: İthalat işlemlerinde kendi adına işlem yapan ya da firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

h) Mobil elektronik imza: Bakanlık ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartını kullanarak oluşturulan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,

ı) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı,

ifade eder.

Nitelikli elektronik sertifika veya mobil elektronik imza temini

MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorundadır.

(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilir.

Yetkilendirme başvurusu ve onayı

MADDE 5 – (1) İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere aşağıdaki belgeler hazırlanır:

a) Dilekçe: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış Genel Müdürlüğe muhatap dilekçe,

b) Firma/Kurum/Şahıs Tanımlama Formu: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş form,

c) Sicil tasdiknamesi: 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgilere sahip belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

ç) Taahhütname: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı/kurumu/şahsı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı. Kamu kurumu kullanıcısı için yetki işleminde noter onayı aranmaz.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin renkli olarak taranmış “.pdf” uzantılı dijital birer sureti, bilahare Genel Müdürlüğe elektronik ortamda iletilmek üzere firmalar/kurumlar/şahıslar tarafından muhafaza edilir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgeler, Genel Müdürlüğe firmanın/kurumun/şahsın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) veya posta yoluyla ya da elden teslim yoluyla Bakanlık genel evrak birimine iletilir.

(4) İthalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur.

(5) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü fıkrada açıklanan yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibine başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir. Ancak yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren on gün içerisinde birinci fıkrada sayılan belgelerin Genel Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibine kısıtlı yetki verilmez ve yetkilendirme başvurusu iptal edilir.

(6) Kısıtlı yetkili kullanıcı, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığını seçerek elektronik imzası ile “İthalat İşlemleri” menüsüne giriş yapar ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek elektronik olarak başvurusunu tamamlar.

(7) Elektronik ortamda başvurunun tamamlanması üzerine, sunulan belgelerin doğruluğu ve usulüne uygunluğu kontrol edildikten sonra, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda onay işlemleri başlatılır.

(8) Belgelerin eksik ya da usulüne uygun olmaması ya da internet üzerinden girilen bilgilerin belgelerle uyuşmaması durumunda, eksik ve/veya usulüne uygun olmayan belgeler tamamlanır ve/veya gerekli değişiklikler yapılır.

(9) Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

(10) Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu dördüncü fıkra çerçevesinde yapılan başvuruda kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirir. Bakanlık, ilgilisine ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir.

(11) Birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilir. Bu durumda birinci fıkrada belirtilen taahhütname, yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.

(12) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.

Yetki süresinin uzatılması

MADDE 6 – (1) Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması için, Genel Müdürlüğe her kişi için ayrı olmak üzere yeni taahhütname verilmesi gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.

(2) Süre uzatımında, daha önce bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.

(3) İflas etmiş ya da iflas süreci devam edenler adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak iflas müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir.

Yetkinin iptali

MADDE 7 – (1) Kullanıcının yetkisi, Genel Müdürlüğe yazılı başvuru üzerine iptal edilir. Başvuruda, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.

(2) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, bunun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üzerine yetki iptal edilir.

Yetkinin askıya alınması

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yetkilendirilmiş olan kullanıcıların yetkisi, yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru ile geçici süreyle askıya alınabilir.

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca askıya alınan yetkinin iptali için, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter kanalıyla düzenlenmiş azilname ile 7 (yedi) iş günü içinde Genel Müdürlüğe başvurulur. Aksi durumda, askıya alma işlemi kaldırılır ve yetki tekrar kullanıma açılır.

Güncelleme işlemleri

MADDE 9 – (1) Yetkilendirme onayı gerçekleştirildikten sonra, vergi numarası ve/veya firma unvanı dışındaki değişiklikler için ayrıca belge aranmaz.

(2) Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri askıya alınır. Söz konusu değişiklik için 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca istenen belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üzerine, askıya alınan yetkilerin kullanıma açılması için onay işlemi başlatılır.

(3) Vergi numarasının değişmesi durumda, bu durumu tevsik eden belgeler Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlük, firmanın önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır. Yeni vergi numaralı firmanın kullanıcılarının yetkilendirilmesi gerekir. Önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde, bu Tebliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın kullanıcılarının yetkisi iptal edilmez.

(4) Faaliyetine son veren firma/kurum/şahıs, bu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır.

(5) 5 inci maddede sayılan belgelere dair değişiklik olması durumunda, en geç 5 iş günü içinde bu Tebliğe uygun olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, durumun öğrenilmesini müteakip kullanıcıların yetkileri derhal askıya alınır. Bu durumda askıya alma işlemi ancak eksikliklerin giderilmesi halinde kaldırılır.

İthalat işlemleri için elektronik ortamda başvuru

MADDE 10 – (1) İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirilir.

(2) İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin mevzuatında yer almaktadır.

(3) Elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilebilir.

Yetki

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, bu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.

(2) İthalat işlemlerinin uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yapılan firmanın tüzel kişiliğinin kaybedildiği öğrenilen nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza sahibi kişilerin yetkileri Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(4) Kamu kurumu kullanıcılarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın ilgili kurumlarla yaptığı protokoller çerçevesinde belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) İlgili mevzuatta 1 inci fıkrada belirtilen Tebliğe yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.